/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
FridayPátek 21. 6. 2024
Alois
tour operator +420 / 733 420 420

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮI. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
Tereza Tichá Miklas (CK Tereza Tichá Miklas), IČ: 75361485 se sídlem 796 01 Prostějov, Pešinova 21
(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Pešinova 21, 796 01 Prostějov
Email: miklastour@miklastour.cz
Tel: +420 733420420

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem  na určitý identifikátor, například jméno, rodné číslo, adresa, email, telefonní číslo, síťový identifikátor a podobně.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší rezervace.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, datum narození, rodné číslo, tel. kontakt, email, číslo občanského průkazu, číslo pasu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu10 let od ukončení smluvního vztahu).
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby 

  • podílející se na doručení písemnosti
  • realizaci plateb na základě smlouvy
  • zajišťující služby provozování internetové prezentace
  • účetní

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo

  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména silnými hesly, zálohami a antivirovým programem.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním rezervace nebo dotazů z internetového formuláře potvrzujete, že jste byl/a seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2022

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz